AGDER RASEFJØRFEKLUBB

stiftet 1980

Agder Rasefjørfeklubb var en av de første rasefjærfeklubbene i landet.


I 1978 ble Norsk Rasefjærfeklubb stiftet i Kristiansand, og i protokollen fra de første styremøtene kjenner vi igjen navn som Heideros og Ovin Udø, Kennet Østensen og Anders Grimnes. Disse var alle aktivt med å starte klubben. Etter få år viste det seg at interessen for rasefjørfe ble så stor at behovet for lokalklubber meldte seg.

.


Historien vår...

På Norsk Fjærfeklubbs styremøte 18.9. 1980 ble det vedtatt at man skulle prøve å etablere lokalklubber i Østfold, Buskerud, Oslo & Akershus og Rogaland. Da hadde allerede Agder Fjørfeklubb sendt inn sin søknad om økonomisk støtte til etableringen. Den ble innvilget og var på 400 kr. Samme år ble Rogaland Rasefjærfeklubb stiftet. I årene som fulgte ble det stiftet flere lokalklubber, spesialklubber og dommer- ring.

Det første styret i Agder Fjørfeklubb som ble valgt i 24.3.1980, besto av formann Ovin Udø, sekretær Jørgen Tingstveit, kasserer Heideros Udø, styremedlemmer Oddmund Hagen og Kennet Østensen, varamedlemmer Reidar Nilsen og Anny Myren. Revisor var Sølva Bjellerås og valgkomite Kennet Østensen og Asbjørn Myren. Kontingenten til lokalklubben var 20 kr. for hovedmedlem og 5 kr. for hvert tilsluttet familiemedlem. Klubben hadde da 44 medlemmer.

Dette året arrangerte klubben en propaganda utstilling på Festningen i Kristiansand med ca. 700 utstilte dyr. Utstillingen fikk en fantastisk mottagelse og den blir snakket om fremdeles. I 1982 var Agder Rasefjørfeklubb arrangør av Landsutstillingen, denne ble også holdt på Festningen. Da var det 86 medlemmer og de fikk nok en gang til en utsilling som det blir snakket om. Etter som de to utstillingene var så vellykket ble klubben også tildelt Landsutstillingen i 1985 og denne ble også avholdt på Festningen i Kristiansand.

I protokollen fra styremøtet etter denne utstillingen står det:Utstillingen var svært vellykket arrangementsmessig, denne gangen ble det også et fint overskudd. Vi hadde senere en "husker du" aften hos familien Udø, der vi spiste opp resten av lapskausen fra landsutstillingen. Vi fortalte også hverandre hvor gode vi var til å lage utstilling.....for det er vi jo. Faktisk så kjenner ikke jeg noen som er bedre!!

På årsmøtet i 1983 ble det vedtatt at klubbens navn skulle være Agder Rasefjørfeklubb. Klubben fikk egen logo med kamphøns og årstall på i 1995. Klubben var aktiv og hadde medlemsmøter ca. 1 gang i måneden, var ute på mange arrangementer og viste frem fjørfe. Det ble arrangert hanegalkonkurranser, grillkvelder, plante og rugeegg byttedager og lokalutstillinger. Medlemstallet gikk noe opp og ned mellom 50 og 100 medlemmer. I 1994 ble det for første gang konstatert Mycoplasma Gallisepticum på rasefjørfe i Agder, dette gjorde at klubben omgående inviterte til medlemsmøte. Det ble holdt på Gimle gård med spesialveterinær Gerhard Schaller, 3 distriktsveterinærer og 30 medlemmer til stede. Som en følge av sykdommen ble flere av fjørbesetningene i Agderfylkene slått ned og destruert. Det var begynnelse på en ny tid for hobbyfjærfe, vi måtte ta flere og flere forhåndsregler for å holde fjørfesykdommer fra utlandet borte.

I 1998 skulle Norsk Rasefjærfe Forbund feire sitt 20 års jubileum med felles Landsutstilling for kaniner, duer og rasefjærfe på Info Rama, men den måtte avlyses en uke før på grunn av utbrudd av ILT blant rasefjørfe. På begynelsen av 2000 hørte man mer og mer om fugleinfluensaen i media og alle håpet at denne ikke ville komme til Europa, men den kom og innebar restriksjoner for alt fjørfe. De skulle holdes innendørs, alle utegårder skulle ha dobbelt nett på alle sider og på taket. Alle samlinger og utstillinger av rasefjærfe ble forbudt. Heldigvis ser det ut til at sykdommen ikke er så agressiv som først antatt. Derfor har det i de siste årene kun vært kortere perioder med restriksjoner under hovedtrekket for trekkfuglene og det er igjen mulig å ha utstillinger og samlinger av fjærfe. Som en følge av restriksjonene var det mange som sluttet med fjærfe og klubben hadde liten aktivitet. Dette har nå rettet på seg og klubben får nye medlemmer hvert år.

I 1997 fikk klubben sine første fjærfedommere, Gunnar Nilsen og Steinar Bjellås. Samme år ble Agderfjøra, klubbens eget tidskrift utgitt første gang. I 2001 tok Turid Håland sertifikatet som fjørfedommer og hun ble den første kvinnelige dommeren i Norge.

Fram mot i dag...

I 2019 ble også Geir Larsen godkjent som dommer.

Klubben har stått ansvarlig for Landsutstillingen i 1999, 2000, 2008, 2009, 2010 og 2011. Klubben har da leid Lindesneshallen på Vigeland til hver utstilling og er blitt vel mottatt av Lindesnes kommune. Tilbakemeldingene fra utstillere og publikum har vært positive. I 2015 arrangerte klubben landsutstilling på Lista Flypark.

Klubben har eget lokale på Møvik Fort, vest for Kristiansand. Vi leier det av Forsvarsbygg for en rimelig sum, men har hatt mange timer med dugnad for å få istand lokalet. Det blei malt innvendig og utvendig og vi har kjøpt inn godt med utstyr til bruk under arrangementer. Lokalene brukes til medlemsmøter, hønsedager og Sørlandsutstillinga.

Klubbens ledere har vært:

1980-1986 Ovin Udø

1986-1988 Jørgen Tingstvedt

1988-1992 Heideros Udø

1992-1993 Jan Erik Hageland

1993-1995 Ovin Udø

1995-1996 Sigurd Bjellerås

1996-2006 Turid Håland

2006-2009 Steinar Bjellås

2009-2011 Reidar Breiland

2011-2017 Ole Severin Bjellerås

2017-2019 Turid Håland

2019-2024 Kjersti Plathe

2024-Runar Lunden


Norsk Rasefjærfe Forbunds utmerkelser som er tildelt Agder Rasefjørfe klubbs medlemmer

Æresmedlemskap:

Turid Håland

Heideros og Ovin Udø

Gullnål:

Ovin Udø, Turid Håland, Gunnar Nilsen, Steinar Bjellås og Heideros Udø

Sølvnål:

Heideros Udø, Turid Håland, Gunnar Nilsen, Steinar Bjellås, Reidar Breiland, Ole Severin Bjellerås, Kjersti Plathe, Karin Pedersen, Øystein Pedersen


Bli med på å drive den felles kulturarven med rasefjærfe videre sammen med de andre i klubben vår!