Årsberetninger

Årsberetning 2021

Årsberetning 2021 for Agder Rasefjørfeklubb.

Klubbens styre har i 2021 bestått av

Leder og Sekretær: Kjersti Plathe

Kasserer: Ole Severin Bjellerås

Styremedlem: Runar Lunden

Styremedlem: Jean Christopher Andersen

Styremedlem: Karin Pedersen

Varamedlem: Steinar Østensen

Varamedlem: Gunnar Nilsen

Revisor: Marit Omland

Valgkomite: Oddny Nilsen, Monica Hyytianien, Helga Byremo

2021 ble også et år som ble preget av to virus, corona og fugleinfluensa.

Årsmøtet ble avholdt ved at alle årsmøtepapirer ble sendt til medlemmene på mail med frist for tilbakemelding.

10.april ble Landsmøtet i NRFF avholdt på Teams.

29.5 hadde vi dugnad med vask inne og rydding av gress og kratt ute. Vi fikk også ryddet bort kvist og gress i forkant av et medlemsmøte. Øystein Pedersen har satt på varme før møtene og hatt tilsyn med lokalene.

13-15 august var det Landbrukets dag på Evje der vi viste frem dyr. Standen vår var godt besøkt også i år.

Vi fikk til to medlemsmøter på høsten

7.10Steinar Bjellås snakket om hva dommere ser etter og legger vekt på ved bedømmelse av dyr. Planlegging av Sørlandsutstillinga.

25.11 hadde vi julemøte med utdeling av NRFF`s gullnål til Heideros Udø og sølvnål til Ole Severin Bjellerås og Kjersti Plathe.

Vi har hatt to styremøter og styret har kommunisert gjennom gruppe på Messenger.  

Vi arrangerte Sørlandsutstillinga 29-31 oktober . Kjetil Uri, Andreas Vorland og Geir Larsen var dommere sammen med Steinar Bjellås. Reidar Breiland var aspirant.

Det blei stilt ut 144 dyr fordelt på 11 utstillere.

Sørlandsmester på stor rase ble Ole Severin Bjellerås og Runar Lunden på dvergrase, gratulerer så mye.

Utstillinga blei godt besøk selv med kort åpningstid kun på søndagen. Det er mange medlemmer som stiller opp og hjelper til på utstillinga så den er enkel å arrangere.

Tusen takk til dere alle.

Økonomien er stabil og vi takker alle som har valgt Agder Rasefjørfeklubb som grasrotmottaker.

For styret i Agder Rasefjørfeklubb

Kjersti Plathe                                                                Ole Severin Bjellerås                                                                 

Leder/sekretær                                                           kasserer/nestleder

Dokumentet mangler underskrift da det er sendt elektronisk.

Årsberetning 2018

Årsberetning 2018 for Agder Rasefjørfeklubb.

Klubbens styre har i 2018 bestått av

Leder: Turid Håland

Sekretær: Kjersti Plathe

Kasserer: Ole Severin Bjellerås

Styremedlem: Reidar Breiland

Styremedlem: Jean Christopher Andersen

Varamedlem: Karin Pedersen

Varamedlem: Steinar Østensen

Revisor: Marit Omland

Valgkomite: Steinar Bjellås, Oddny Nilsen, Heideros Udø

Det er i løpet av 2018 blitt holdt 4 medlemsmøter. Styret har hatt 4 styremøter og planlagt aktiviteter sammen med medlemmene på medlemsmøtene. Sekretæren har lagt ut oversikt over aktiviteter på Agderfjora.net og Facebook og sendt ut på mail til de medlemmene som har oppgitt mailadresse. Det er også sendt ut påminning på mail og Facebook, i forkant av møter og aktiviteter.

Lokalene på Møvik er blitt brukt til styremøter, medlemsmøter, hønsedag og Sørlandsutstillinga.

Aktiviteter i 2018

Årsmøtet blei avholdt 22. februar

På medlemsmøtet 15.mars var tema balanse og kroppsform hos høns.

På medlemsmøtet 12. april var tema hold og stell av svømmefugl.

3. mai hadde vi dugnad med godt fremmøte. Vi vasket inne og ryddet bort kratt og småtrær ute.

27.mai arrangerte vi hønsedag som blei godt besøkt. Klubben hadde visning av ulike raser og det var utstyr og kyllinger til salgs, kafe med variert servering.

16.juni var vi invitert til Karin og Øystein på Ose. Det blei servert Setesdalssuppe og kaker.

På medlemsmøtet 20.september var temaet klargjøring av høns til utstilling, bedømming og dommerkort.

Sørlandsutstillinga blei arrangert 20-21.oktober

6. desember inviterte klubben medlemmene til julegrøt.

Norsk dommer ring har avholdt 2 dommerkurshelger på Møvig.

Klubben sendte to representanter på dagstur til NRFFs landsmøte i Tønsberg.

Flere av medlemmene deltok på Naturligvis på Evje i august og viste frem ulike hønseraser.

Det var planlagt en tur til oppdrettere i Rogaland, men den blei avlyst på grunn av for få påmeldte.

Hønsedagen til klubben er populær og blir godt besøkt. På årets hønsedag hadde medlemmene godt med dyr til salgs slik at det ble kylliger igjen på slutten av dagen. Økonomisk gav den ikke stort overskudd, men dagen er god reklame for hønsehold og for klubben.

Sørlandsutstilliga blei arrangert med 87 dyr påmeldt fordelt på 6 utstillere. Det var også en egen salgsavdeling der medlemmer kunne selge dyr som ikke var utstilt. Turid Håland og Steinar Bjellås dømte dyr på lørdag forrmiddag sammen med tre dommeraspiranter. Utstillinga var åpent lørdag ettermiddag og søndag og godt  besøkt av publikum. Økonomisk gikk vi med et godt overskudd.  Vi er heldige som har to dommere i klubben som dømmer gratis og får god sponsing fra ulike firma.

Klubben har undertegnet leieavtale for lokalene på Møvik der husleia er kr. 7 000 inklusiv strøm og alarm. Styret anser dette som rimelig leie av lokalene.  Øystein passer på lokalene, han setter også på varme og rydder mye etter møtene og aktivitetene våre. Det gjør at det er lettvint å ha aktiviteter der. Men for å ha økonomi til å holde lokalene er klubben avhengig av aktiviteter som vi får litt inntekter av. Vi får kun tilbakebetalt fra NRFF 25% av kontingenten til medlemmene.

Klubben sin internettside agderfjora.net er godt besøkt. Klubben har også egen Facebook side. Medregnet familiemedlemmer har klubben nå 46 medlemmer, en oppgang på 9 medlemmer fra 2017.

            Turid Håland                                                                Kjersti Plathe

leder                                                                            sekretær

Årsberetning 2013

  Årsberetning 2017

Klubbens styre har i 2017 bestått av

Leder: Turid Håland

Sekretær: Kjersti Plathe

Kasserer: Kristin Ødegård Johnsen

Styremedlem: Reidar Breiland

Styremedlem: Jean Christopher Andersen

Varamedlem: Øystein Pedersen

Varamedlem: Steinar Østensen

Revisor: Marit Omland

Valgkomite: Heideros Udø, Steinar Bjellås, Oddny Nilsen

Det er i løpet av 2017 blitt holdt 7 medlemsmøter. Det er blitt utgitt 2 nummer av Agderfjøra med informasjon om aktiviteter i klubben. På høsten blei Agderfjøra sendt ut i papirform til alle medlemmer. De fleste har fått annen informasjon på mail, klubben sparer dermed penger til porto.  Sekretæren sender også ut påminning på mail og på Facebook i forkant av møter og aktiviteter. Styret har hatt 3 styremøter og planlagt aktiviteter sammen med medlemmene på medlemsmøtene.

Lokalene på Møvik er blitt brukt til styremøter, medlemsmøter og Sørlandsutstillinga.

Medlemsmøter i 2017

19. januar var tema ruging

16. mars viste Heideros og Ovin Udø slides fra utstillinga i 1980 på festninga i Kristiansand.

17.juni var vi invitert til Karin og Øystein på Ose. Det blei servert Setesdalssuppe og kaker.

24.august var det slaktedag

21.september var temaet behandling og forebygging av utøy

16.november godt miljø og mat til høns

14. desember inviterte klubben til julegrøt

Årsmøter blei avholdt 23. februar

Hønsedagen 21. mai blei avlyst på grunn av portforbudet for fjærfe.

Noen av medlemmene deltok på dugnad 28. september med vask av lokalet og oppsett av bur.

14-15 oktober ble Sørlandsutstilliga arrangert med 70 dyr fordelt på 5 utstillere påmeldt. Det var også en egen salgsavdeling der medlemmer kunne selge dyr som ikke var utstilt. Turid Håland dømte dyr på lørdag forrmiddag sammen med to dommeraspiranter. Utstillinga var åpent lørdag ettermiddag og søndag. Den hadde ikke så godt publikumbesøk som tidligere. Vi hadde valgt å ikke bruke penger til kostbar annonse i Fædrelandsvennen, men brukt sosiale medier til annonsering.

Økonomisk gikk vi også på denne uttillinga med et lite overskudd.

Bokotteriet blei trukket under utstillinga, vinnerene ligger på Agderfjora.net.

3-5. november var det Landsutstilling i Rogaland der noen av medlemmene stilte med gode resultater.

Klubben undertegnet en ny leieavtale for lokalene på Møvik fra 1.1.18. Til nå har vi ikke betalt leie og strøm, men fra 2018 vil det bli en årlig utgift på kr. 7 000. Styret anså dette som rimelig leie av lokalene.  Øystein passer på lokalene, han setter også på varme og rydder mye etter møtene og aktivitetene våre. Det gjør at det er lettvint å ha aktiviteter der.

Klubben sendte to representanter til Landsmøtet i Halden.

Klubben sin internettside agderfjora.net er godt besøkt. Klubben har også egen Facebook side. Medregnet familiemedlemmer har klubben nå 47 medlemmer, (37 hovedmedlemskap) det er 28 færre enn i 2016. Antall familiemedlemskap har gått ned, de fleste medlemskap har gått over til voksenmedlem. 

            Turid Håland                                                                Kjersti Plathe

leder                                                                          sekretær

ÅRSBERETNING

AGDER RASEFJØRFEKLUBB 2016

Klubbens styre har i 2016 bestått av

Leder:                                   Ole Severin Bjellerås

Nestleder:                          Reidar Breiland

Sekretær:                           Kjersti Plathe    

Kasserer:                             Kristin Ødegaard Johnsen

Styremedlem:                   Steinar Bjellås   

Varamedlemmer:            Øystein Pedersen

Turid Håland

Revisor:                               Olav J. Neset

Valgkomite:                        Leif Christian Torsøe, Geir Larsen, Sigbjørn Omland,

Det er i løpet av 2016 blitt holdt 7 medlemsmøter. Det er blitt utgitt 2 nummer av Agderfjøra med informasjon om aktiviteter i klubben. De fleste har fått informasjon på mail, klubben sparer dermed penger til porto.  Sekretæren sender også ut påminning på mail og på Facebook i forkant av møter og aktiviteter. Styret har hatt 2 styremøter og planlagt aktiviteter sammen med medlemmene på medlemsmøtene.

Lokalene på Møvik er blitt brukt til styremøter, medlemsmøter, hønsedag og Sørlandsutstillinga.

Medlemsmøte 31. mars

Tema var gjennomgang av hønsefressnekring. Det var planlagt snekring av hønsefreser, men på grunn av får påmeldte blei det avlyst.


Medlemsmøte 21. april

Planlegging av hønsedagen tema.

22. mai var det hønsedag som var svært godt besøkt. Tropefuglklubben Kristiansand og Omegn og Sørlandets kaninavslag hadde stand på hønsedagen og viste frem fine fugler og kaniner. Det var salg av kyllinger, utstyr og kafe. Det kom svært godt med folk som gav uttrykk for at de hadde en fin dag. Kanonmuseet var også åpent og folk benyttet sjansen til å besøke museet også.

Noen av medlemmene har også hatt stand på Naturligvis på Evje og på kaninutstilling på Hove.

Klubben inviterte til grilling 26. juni.

Medlemsmøte 30. august var vi invitert hjem til Heideros og Ovin Udø. Der fikk vi omvisning i deres flotte hage og så på hønserasene deres. De serverte nydelig mat og vi som møtte hadde en svært hyggelig kveld i deres hagestue.

15. september inviterte vi “hønsefolket” på Sørlandet til møte på Møvik. Invitasjonen ble sendt ut på ulike hønsesider på Facebook. Vi ville gjerne høre hva vi som klubb kan bidra med overfor de som driver med høns. Det kom tre nye der en familie meldte seg inn i klubben.

14-16. oktober var det Sørlandsutstilliga med 91 dyr påmeldt. Og vi hadde også en egen salgsavdeling der medlemmer kunne selge dyr som ikke var utstilt. Dommerne dømte dyr på lørdag formiddag og vi hadde åpent lørdag ettermiddag og søndag. Utstillinga hadde godt publikumbesøk.

28-31. oktober reiste noen av medlemmene til utstillinga i Hannover. 

11-13. november var det Landsutstilling i Rogaland der noen av medlemmene stilte med gode resultater.

1. desember var det Julegrøt på Møvik

Flere medlemmer hadde planlagt tur til Landsutstillinga i Danmark i desember, men den blei avlyst på grunn av fugleinfluensa. 

Vi har ikke hatt utgifter til strøm eller alarm for lokalene på Møvik. Vi hadde dugnad med vask av lokalene og oppsetting av burene på våren. Øystein passer på lokalene, han setter også på varme og han rydder mye etter møtene og aktivitetene våre. Det gjør at det er lettvint å ha aktiviteter på Møvik.

Klubben hadde fire representanter på Landsmøtet i Stavanger. Deler av utgiftene til møtet betalte de selv.

Klubben gav NRFF forslag til endringer i vedtekter som skal behandles på landsmøtet i 2017.

Styret har mottatt faktura for sløyfer til LU 2015. Men styret er ikke enig i at klubben skal betale fakturaen da regelverket til NRFF ble endret i 2013. Styret jobber videre med saken.

Agder Rasefjørfeklubb har lotteri, trekningen blir på Hønsedagen 21.mai. 2017. Premier er en flott hønsefreser, rugemaskin, Skandinavisk Fjerkræ Standard og diverse hønseutstyr. Pris pr. lodd er kr. 20. Loddsalg kan også foregå ved vipps til tlf. 952 15 572 eller betale inn på kontonr. 6320. 06.65149.  Husk også grasrotandelen til klubben.

Klubben sin internettside agderfjora.net er godt besøkt. Klubben har også egen Facebook side. Medregnet familiemedlemmer har vi nå 75 medlemmer, det er 8 færre enn i 2015. Antall familiemedlemskap har gått ned, da de fleste har gått over til voksenmedlemskap. 

                Ole Severin Bjellerås                              Kjersti Plathe

 leder                                                           sekretær                                                        

ÅRSBERETNING

AGDER RASEFJØRFEKLUBB 2013

Det er i løpet av 2013 blitt holdt 4 medlemsmøter. Det er blitt utgitt 2 nummer av Agderfjøra med informasjon om aktiviteter i klubben. Styret har hatt et styremøte og holdt kontakten på mail og telefon. Lange avstander har vært en utfordring for å kunne samle styret.

Første medlemsmøte var torsdag 14. mars der foredragsholder Leif Christian Torsøe snakket om oppdrett, stell og foring av kyllinger.

Medlemsmøte torsdag 11. april var det planlegging av hønsedagen 19.mai.

På medlemsmøtet 21. august var klargjøring av dyr til utstilling tema og 18. september var temaet planlegging av Sørlandsutstillingen.

Årets hønsedag ble holdt på Agder Naturmuseum 19. mai. Det ble en vellykket dag, masse folk var innom og tilbakemeldingene fra Agder Naturmuseum var positive. Sørlandets Tropefuglklubb stilte også opp med utstilling av tropefugler.

Klubben har vært representert med ulike hønseraser på Museets Dag på Agder Naturmuseum i Kristiansand, Naturligvis på Evje, på "Amerikan festival" på Vanse og på Dyrskuet i Lyngdal. Det er blitt vist ulike hønseraser, delt ut informasjon om klubben og blader.

Klubben var ansvarlig for å arrangere NRFF`s Landsmøte. Det ble holdt på Rica Dyreparken.  

I 2013 fikk klubben tilbud fra Forsvarsbygg om å disponere lokaler på Møvik Fort mot at vi pusset opp lokalene innvendig og utvendig. Forsvarsbygg har holdt det meste av kostnadene til maling, elektriker og rørlegger. Vi har brukt mange dugnadstimer til innvendig maling og vasking og på utsiden med å rydde kratt. Det gjenstår fremdeles noe jobb inne og maling utvendig som skal utføres våren 2014.

Klubben har brukt en god del penger til innkjøp av utstyr til lokalene. Vi har fått tilskudd fra NRFF på kr 5000 for å dekke noen av våre utgifter.

Bur og utstyr kan lagres der mellom hvert arrangement da det er montert alarm i lokalene. Så nå har Agder Rasefjørfeklubb eget klubblokale som vi kan benytte til ulike arrangementer og vi håper at medlemmene kommer og deltar.

Sørlandsutstillingen ble arrangert på Møvik og det ble påmeldt 214 dyr, noe vi var svært fornøyde med. På grunn av spesielle omstendigheter dømte Turid og Steinar alle dyrene sammen med Tina og Geir som aspiranter. De startet kl. 5.30 om morgenen for å bli ferdige med bedømmingen. Mange medlemmer stilte opp og hjalp til under utstillingen.

Vi hadde mye publikum innom og fikk gode tilbakemeldinger for arrangementet. Så håper vi på enda flere dyr i 2014.

Hønsedagen 2014 kommer til å bli arrangert i lokalene på Møvik, vi er da ikke avhengige av været.

Flere av medlemmene har også stilt på Rogaland Open og Landsutstillingen i Tønsberg med gode resultater. Klubben har tre dommere som har dømt på ulike utstillinger og tre som tar utdanning som dommere.

Klubben sin internettside agderfjora.net er godt besøkt med 93 750 treff til nå. Klubben har også egen Facebookside.

Klubben hadde 72 medlemmer i desember, en nedgang på 9 fra 2012.

   Ole Severin Bjellerås                                                  Kjersti Plathe

                leder                                                                  sekretær

Årberetning 2012

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

ÅRSBERETNING

AGDER RASEFJØRFEKLUBB 2012

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Klubbens styre har i 2012 bestått av

<!--[if !supportEmptyParas]-->  <!--[endif]-->

Leder: Ole Severin Bjellerås

Nestleder: Steinar Bjellås

Sekretær: Kjersti Plathe

Kasserer: Tina D, Fossdal

Styremedlemmer:Steinar Bjellås Geir Larsen

Varamedlemmer: Reidar Breiland Lill Fossdal

Revisor: Olav J. Neset

Valgkomite:Turid Håland Gunnar Nilsen Frode Jensen

<!--[if !supportEmptyParas]-->  <!--[endif]-->

Det er i løpet av 2012 blitt holdt 4 medlemsmøter og 3 styremøter. Det er blitt utgitt 2 nummer av Agderfjøra med informasjon om aktiviteter i klubben.

Foredragsholder i mars var Leif Christian Torsøe som fortalte om sitt oppdrett av ulike fasaner, rødhøns og vaktler. Han delte sine erfaringer om foring, oppdrett og de ulike rasene.

Foredragsholdere i april var  Turid Håland og Steinar Bjellås som lærte oss om hønsedyrenes anatomi, fjørtegninger, kamformer og hva vi skal se etter for å få til gode dyr.

Brahma var rasen denne dagen, Ole hadde med dyr.

Medlemsmøte i september var på Barnas Dyrepark

Foredragsholder i oktober var  veterinær Hilde Linea Haugenæs som snakket om sykdom på høns, forebygging og behandling.

Kjersti hadde med wyandotter og fortalte litt om rasen.

Vi har også i år fått låne gratis møtelokaler på Sørlandets Dyreklinikk.

<!--[if !supportEmptyParas]-->  <!--[endif]-->

Årets hønsedag ble holdt på Agder Naturmuseum 20. mai. Det ble en vellykket dag, masse folk var innom og tilbakemeldingene fra Agder Naturmuseum var positive. Sørlandets Tropefuglklubb stilte også opp med utstilling av tropefugler. Vi planlegger ny hønsedag 19. mai 2013 på samme sted.

Klubben har vært representert med ulike hønseraser på Museets Dag på Agder Naturmuseum på Gimle, Naturligvis på Evje, på "Amerikan festival" på Vanse og på Dyrskuet i Lyngdal. Det er blitt delt ut informasjon om klubben og blader.

4 medlemmer av styret reiste på NRFF`s Landsmøte i Østfold.

Styret bestemte at det ikke skulle arrangeres Sørlandsutstilling i 2012, men noen av medlemmene har stilt på Rogaland Open og Landsutstillingen med gode resultater. Klubben har tre dommere som har dømt på ulike utstillinger. Det var også fire medlemmer som reiste til Europautstillingen i Leipzig, der det var påmeldt over 95 000 dyr.

Klubben sin internettside agderfjora.net er godt besøkt med over 54 000 treff til nå. Klubben har også egen Facebookside.

Klubben hadde 81 medlemmer i desember, en økning på 2 fra 2011.

<!--[if !supportEmptyParas]-->  <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]-->  <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]-->  <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]-->  <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]-->  <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]-->  <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]-->  <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]-->   <!--[endif]-->

Årsberetning 2011

ÅRSBERETNING 

AGDER RASEFJØRFEKLUBB 2011

Klubbens styre har i 2011 bestått av

Leder: Ole Severin Bjellerås

Nestleder: Steinar Bjellås

Sekretær: Kjersti Plathe

Kasserer: Tina D, Fossdal

Styremedlemmer:Geir Larsen Steinar Bjellås

Varamedlemmer:Lill Fossdal  Reidar Breiland

Revisor: Olav J. Neset

Valgkomite:Turid Håland  Svein Helge Egeland  Gunnar Nilsen

Det er i løpet av 2011 blitt holdt 4 medlemsmøter og 3 styremøter, og 1 av styremøtene ble utvidet med utstillingskomiteen. Det er blitt utgitt 2 nummer av Agderfjøra med informasjon om aktiviteter i klubben. 

På medlemsmøte i april fortalte Ovin Udø om canadagjessene sin opprinnelse i Norge.

Sykdom på høns skulle være et tema i mai, men på grunn av sykdom hos foredragsholder ble det et møte hvor medlemmene delte sine erfaringer med hverandre.

Turid Håland fortalte oss om svømmefugl i september og Tina D. Fossdal hadde med noen av sine flotte svømmefugler. 

Tormod Olsen fortalte om avl i oktober og Reidar Breiland hadde med sine flotte dverg orpington. 

Landsutstillingen i november var  også tema på dette møtet.

Vi har også i år fått låne gratis møtelokaler på Sørlandets Dyreklinikk. 

1. juni hadde vi en fin hønsedag hos Toni Hellvik på Vetland. En trivelig dag i strålende sommersol med mange ulike hønseraser og hyggelig samvær.

3 medlemmer av styret reiste på NRFF`s Landsmøte i Rogaland. 

Tre av våre medlemmer Tina D. Fossdal, Reidar Breiland og Geir Larsen er igang med dommerutdannelse.

Klubben har vært representert med ulike hønseraser på Museets Dag på Agder Naturmuseum på Gimle, Naturligvis på Evje og på  "Amerikan festival"på Vanse. Det er blitt delt ut informasjon om klubben og Landsutstillingen samt blader. 

Klubben har også i år stått for Landsutstillingen i Lindesneshallen med 773 påmeldte dyr. Utstillingen gav et svært godt overskudd i kassa og det er også i år kommet mange positive tilbakemeldinger fra utstillere og publikum. Antall hjelpere var ikke så mange i år som i fjor. Festmiddagen på Rosfjord ble hyggelig og vi overlot «stafetthøna» til Østfold/Vestfold klubbene     

Klubben sin internettside agderfjora.net, er godt besøkt med over 20 000 treff til nå. Klubben har også egen Facebookside.

I desember er reiste 4 av medlemmene til LU i Danmark, de andre som hadde planlagt å reise ble forhindret av storm. Et av våre medlemmer, Gunnar Nilsen var invitert til å dømme på utstillingen.

Klubben hadde 79 medlemmer i desember, det er en økning på 12 fra året før.

Årsberetning 2010


ÅRSBERETNING 
AGDER RASEFJØRFEKLUBB 2010

Klubbens styre i 2010 har bestått av

Leder:Reidar Breiland

Nestleder:Tina D. Fossdal

Sekretær:Kjersti Plathe

Kasserer_Ole S. Bjellerås

Styremedlem:Geir larsen

Styremeldem:Steinar Bjellås

Varamedlem: Lill Fossdal

Varamedlem:Magnus T. Torstveit

Revisor: Nils Algerøy

Valgkomite: Olav Neset, Svein Helge Egeland, Gunnar Nilsen

Det er i løpet av 2010 blitt holdt 4 medlemsmøter og 4 styremøter, og 2 av styremøtene ble utvidet med utstillingskomiteen. Det er blitt utgitt 2 nummer av Agderfjøra med informasjon om aktiviteter i klubben. 

På medlemsmøtene kom det noen flere medlemmer enn året før.

Harald Støyl kundekonsulent på Felleskjøpet hadde foredrag om foring av fjærfe. 

Vetrinær Hilde Haugenæs snakket om forebygging og behandling av utøy og de mest vanlige sykdommene hos fjærfe. 

Jørgen Tingstveit fortalte om oppdrett og hold av påfugler og fasaner.

Landsutstillingen i november var  tema i oktober og  Gunnar Nilsen hadde med sine to flotte hønseraser, barneveldere og R.I.R og fortalte oss litt om de to rasene. 

Vi har også i år fått låne gratis møtelokaler på Sørlandets Dyreklinikk. 

I mai ble vi invitert til Barnas Dyrepark i Lindesnes og det ble en vellykket tur med fint vær og hyggelig samvær.

I august var det hønsedag hos Kjersti og Knut på Byglandsfjord med godt oppmøte i et noe ustadig vær.

4 medlemmer av styret reiste på NRFF`s Landsmøte i Bergen. 

Reidar Breiland ble der tildelt NRFF`s sølvnål og Gunnar Nilsen og Steinar Bjellås gullnål. Vi gratulerer med utmerkelsene.

Klubben har vært representert med ulike hønseraser på Museets Dag på Agder Naturmuseum på Gimle, Naturligvis på Evje og på Dyrskuet i Lyngdal. Det er blitt delt ut informasjon om klubben og Landsutstillingen samt blader. 

Klubben har også i år stått for Landsutstillingen i Lindesneshallen med 598 påmeldte dyr. Utstillingen gav et godt overskudd i kassa og det er også i år kommet mange positive tilbakemeldinger fra utstillere og publikum. Festmiddagen på Rosfjord ble svært vellykket og vi håper flere av medlemmene i Agder vil delta til neste år. I år hadde vi godt med folk til å hjelpe   under hele utstillingen. Klubben skal også arrangere Landsutstillingen 2011, 12-13 november i Lindesneshallen. 

I forbindelse med utstillingen ble det trykket opp en aktivitetskalender som alle utstillerne fikk i anledning 30 års jubileet i klubben. Kalenderen er til salgs for 75 kr pr. stk.

Klubben har byttet internettside til agderfjora.net, en side som gjør det lettere for sekretæren å oppdatere den selv. 

I desember er reiste 11 av medlemmene til LU i Danmark og et av våre medlemmer, Gunnar Nilsen var invitert som til å dømme på utstillingen.

Klubben hadde 67 medlemmer i desember, det er en økning på 16 fra året før.

Årsberetning 2010


ÅRSBERETNING 
AGDER RASEFJØRFEKLUBB 2010

Klubbens styre i 2010 har bestått av

Leder:Reidar Breiland

Nestleder:Tina D. Fossdal

Sekretær:Kjersti Plathe

Kasserer_Ole S. Bjellerås

Styremedlem:Geir larsen

Styremeldem:Steinar Bjellås

Varamedlem: Lill Fossdal

Varamedlem:Magnus T. Torstveit

Revisor: Nils Algerøy

Valgkomite: Olav Neset, Svein Helge Egeland, Gunnar Nilsen

Det er i løpet av 2010 blitt holdt 4 medlemsmøter og 4 styremøter, og 2 av styremøtene ble utvidet med utstillingskomiteen. Det er blitt utgitt 2 nummer av Agderfjøra med informasjon om aktiviteter i klubben. 

På medlemsmøtene kom det noen flere medlemmer enn året før.

Harald Støyl kundekonsulent på Felleskjøpet hadde foredrag om foring av fjærfe. 

Vetrinær Hilde Haugenæs snakket om forebygging og behandling av utøy og de mest vanlige sykdommene hos fjærfe. 

Jørgen Tingstveit fortalte om oppdrett og hold av påfugler og fasaner.

Landsutstillingen i november var  tema i oktober og  Gunnar Nilsen hadde med sine to flotte hønseraser, barneveldere og R.I.R og fortalte oss litt om de to rasene. 

Vi har også i år fått låne gratis møtelokaler på Sørlandets Dyreklinikk. 

I mai ble vi invitert til Barnas Dyrepark i Lindesnes og det ble en vellykket tur med fint vær og hyggelig samvær.

I august var det hønsedag hos Kjersti og Knut på Byglandsfjord med godt oppmøte i et noe ustadig vær.

4 medlemmer av styret reiste på NRFF`s Landsmøte i Bergen. 

Reidar Breiland ble der tildelt NRFF`s sølvnål og Gunnar Nilsen og Steinar Bjellås gullnål. Vi gratulerer med utmerkelsene.

Klubben har vært representert med ulike hønseraser på Museets Dag på Agder Naturmuseum på Gimle, Naturligvis på Evje og på Dyrskuet i Lyngdal. Det er blitt delt ut informasjon om klubben og Landsutstillingen samt blader. 

Klubben har også i år stått for Landsutstillingen i Lindesneshallen med 598 påmeldte dyr. Utstillingen gav et godt overskudd i kassa og det er også i år kommet mange positive tilbakemeldinger fra utstillere og publikum. Festmiddagen på Rosfjord ble svært vellykket og vi håper flere av medlemmene i Agder vil delta til neste år. I år hadde vi godt med folk til å hjelpe   under hele utstillingen. Klubben skal også arrangere Landsutstillingen 2011, 12-13 november i Lindesneshallen. 

I forbindelse med utstillingen ble det trykket opp en aktivitetskalender som alle utstillerne fikk i anledning 30 års jubileet i klubben. Kalenderen er til salgs for 75 kr pr. stk.

Klubben har byttet internettside til agderfjora.net, en side som gjør det lettere for sekretæren å oppdatere den selv. 

I desember er reiste 11 av medlemmene til LU i Danmark og et av våre medlemmer, Gunnar Nilsen var invitert som til å dømme på utstillingen.

Klubben hadde 67 medlemmer i desember, det er en økning på 16 fra året før.

Nyeste kommentarer

18.10 | 20:45

Hei På grunn av Covid 19 ble Landsutstillingen avlyst. Vi skal ha Sørlandsut...

18.10 | 20:36

Hei vet dere mere om lokalutstillingen når den skal være i år ? Er det u...